Thông báo chuyển đổi hệ thống

Từ ngày 21/01/2022, MasOffer Fintech chính thức đổi tên thành HyperLead.
Đồng thời, toàn bộ hệ thống và dữ liệu được chuyển sang trang pub.hyperlead.vn
Vui lòng sử dụng thông tin tài khoản cũ của bạn để đăng nhập vào trang mới.

Bạn sẽ được tự động chuyển tiếp sang trang mới sau 15(s)

Chuyển tiếp ngay
Upgrade MO to HyperLead